Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Medivice

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Medivice een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren van diensten. Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is verstrekt of die voortvloeiende of in verband met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht. Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie tussen opdrachtgever en Medivice tot het verrichten van diensten of het leveren van producten door Medivice ten behoeve van opdrachtgever.

Totstandkoming en duur van de overeenkomst: 1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Medivice gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Medivice schriftelijk of per E-mail anders is vermeld. Een aanbieding of offerte gedaan door Medivice heeft een geldigheidsduur van 14 werkdagen, tenzij anders vermeld. 2. Na aanmelding voor een cursus ontvangt de kandidaat een bevestiging van deze inschrijving. De kandidaat heeft vanaf de datum dat de inschrijving is bevestigd nog een bedenktijd van 14 werkdagen.Deze bedenktijd wordt vermeld in de verstuurde bevestiging van inschrijving. 3 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Medivice. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden. 4 Medivice is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de te leveren dienst(en) en/of in het uitvoering- en tijdschema daarvan. Een cliënt heeft de bevoegdheid om op die punten voorstellen te doen die Medivice in overweging dient te nemen. Medivice heeft het recht de overeenkomst te wijzigen ingeval van wijzigingen in de Arbo-wet en/of wijzigingen in andere regelingen van overheidswege. 5 Uitsluitend met toestemming van Medivice is het toegestaan dat medewerkers volmachten krijgen van cliënten. 6 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. 7 Bij het bepalen wie de overeenkomst zal uitvoeren, kunnen wij geen rekening houden met uw voorkeur ten aanzien van geslacht, seksuele geaardheid, handicap, leeftijd of levensbeschouwing.

Uitvoering van de dienstverlening: 1 Afhankelijk van de overeenkomst wordt gestreefd naar een optimaal verhouding instructeurs vs. cliënt. Medivice kan helaas niet uitsluiten dat de overeenkomst door verschillende instructeurs wordt uitgevoerd. Bij verhindering van een medewerker van Medivice zijn arbeid te verrichten ten gevolge van ziekte, vakantie of andere omstandigheden, wordt vervanging van die medewerker niet gegarandeerd. 2 De opdrachtgever is bij incompany training verantwoordelijk dat de benodigde huishoudelijke materialen voor uitvoering van de overeenkomst, deugdelijk en hygiënisch, ter beschikking worden gesteld. Het is mogelijk dat er – in overleg met u – aanpassingen worden gedaan binnen uw locatie zodat de instructeurs op een veilige en verantwoorde wijze de overeenkomst kunnen uitvoeren. Hiertoe kan bij de start van de overeenkomst een check worden uitgevoerd. 3 De cliënt en de medewerker van Medivice dienen elkaar volgens algemeen aanvaarde omgangsvormen te bejegenen. Dit houdt in dat zij elkaar met respect behandelen. 4 Indien u een afspraak wenst af te zeggen, dient u dat tenminste 6 weken van te voren te doen. Te laat afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht. Voor nadere specificaties zie de leveringsvoorwaarden. 5 Cliënten dienen op de afgesproken tijd aanwezig te zijn zodat de medewerkers van Medivice de met u afgesproken overeenkomst kunnen verlenen op de afgesproken tijden. 7 Als gevolg van het per 1 januari 2004 wettelijk van kracht geworden recht op een rookvrije werkplek, verzoekt Medivice in aanwezigheid van de medewerker(s) het roken achterwege te laten of tot een minimum te beperken.

Informatie: 1 Elk van partijen staat er voor in, dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, als zodanig behandeld zal worden. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd, indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid. 2 Medivice is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever niet bevoegd de door opdrachtgever verstrekte informatie noch resultaten van de werkzaamheden, voor een ander doel te gebruiken, dan waarvoor zij krachtens inhoud, aard of strekking van de opdracht bestemd zijn. Het voorafgaande lijdt uitzondering ingeval Medivice voor zichzelf optreedt in een tuchtprocedure of gerechtelijke procedure, waarbij verstrekking van de betreffende gegevens naar zijn oordeel in zijn belang kan zijn. Voorts is de Medivice bevoegd de betreffende gegevens te gebruiken voor statistische doeleinden, mits daarbij niet op enige wijze blijkt of kan blijken dat de gegevens betrekking hebben op opdrachtgever. Opdrachtgever geeft toestemming aan Medivice om de betreffende gegevens, ter beschikking te stellen, mits daarbij niet op enige wijze blijkt of kan blijken dat de gegevens betrekking hebben op opdrachtgever, aan Medivice gevestigd te Alkmaar.

Privacy: 1 Bij het leveren en/of verlenen van diensten aan een cliënt houdt Medivice zich aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding, ter bescherming van uw privacy. Na beëindiging van de overeenkomst wordt het dossier door Medivice gedurende een periode van 5 jaar bewaard.

Tarieven en facturering: 1 Het honorarium voor de krachtens de overeenkomst te verrichten inspanning, wordt berekend op basis van de geldende tarieven. 2 Het geldende tarief is het tarief, dat geldt op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. 3 Te leveren en/of te verlenen diensten worden gefactureerd, tenzij een cliënt op een termijn van tenminste 6 weken van het moment dat de diensten zouden worden geleverd en/of verleend, heeft medegedeeld van die diensten geen gebruik te kunnen/zullen maken. De termijn van 6 weken geldt niet ingeval van een spoedopname in een ziekenhuis en bij overige medische aandoeningen mits vergezeld van een artsenverklaring. 4 Indien cliënt heeft aangegeven geen gebruik te kunnen/zullen maken van de overeengekomen diensten met in achtneming van de termijn genoemd bij punt 3 en reeds de betaling heeft voldaan, is Medivice verplicht tot restitutie van deze betaling binnen 14 werkdagen. 5 De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. Medivice stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Voor een cliënt geldt een betalingstermijn van 7 dagen na dagtekening van de factuur. 6 De door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding aan de via Medivice ingeschakelde instructeurs wordt bepaald aan de hand van de geldende tarieven van Medivice. De facturen van de instructeurs worden verzorgd door Medivice. 7 Medivice heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk een maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. 8 Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Medivice is gerechtigd de vordering aan een voor haar werkende derde uit handen te geven teneinde een betaling te verkrijgen. Medivice heeft het recht de extra kosten die hieruit voortvloeien door te belasten aan de cliënt. In het geval van verzuim wordt de hoofdsom verhoogd met €150,- aan administratie kosten, tenzij Medivice kan aantonen dat de daadwerkelijke kosten hoger zijn, dan worden deze in rekening gebracht. 9 Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan Medivice kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Medivice een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

Beëindiging: 1 Een overeenkomst kan worden beëindigd door van de partijen middels schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 6 weken voor aanvang van de overeenkomst, tenzij er sprake is van overlijden, opname in een ziekenhuis of overige medische aandoeningen mits vergezeld van een artsenverklaring. 2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt binnen 6 weken voor aanvang van of tijdens de overeenkomst zonder dat volgens de Medivice daarvoor een gegronde reden bestaat, is de opdrachtgever de tot dat moment gewerkte uren en/of gemaakte kosten verschuldigd. 3 Medivice kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen tegenover Medivice niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. 4 Medivice heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding. 5 Discriminatie op grond van ras, geloof, sekse, seksuele geaardheid of uiterlijk kan aanleiding zijn tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst. Indien een instructeur bij of door een opdrachtgever wordt geconfronteerd met ongewenste intimiteiten kan dit een reden zijn voor onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst tussen Medivice en de opdrachtgever. Medivice zal na ontvangst van de melding een onderzoek instellen en, indien nodig, maatregelen nemen ter voorkoming van herhaling. 6 De cliënt/opdrachtgever dient zich te houden aan de voorwaarden welke zijn vastgelegd in de ARBO wet (Arbeidsomstandigheden). Indien voor de overeenkomst noodzakelijke hulpmiddelen niet aanwezig zijn mogen medewerkers van Medivice de overeenkomst niet uitvoeren. In deze gevallen kan Medivice besluiten de overeenkomst niet voort te zetten. 7 Medivice is bevoegd een overeenkomst eenzijdig te beëindigen, indien een cliënt/opdrachtgever handelt in strijd met de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. 8 Medivice heeft het recht in geval van overmacht, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Overmacht: 1 Indien Medivice haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt: – gedragingen of nalatigheid van opdrachtgever; – stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Medivice alsnog in staat is aan haar verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen. 2 In geval van overmacht aan de zijde van Medivice zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Klachtenprocedure: 1 Een cliënt kan een klacht schriftelijk via info@medivice.nl bij Medivice melden. Bij klachten over de uitvoering van de overeenkomst moet Medivice in de gelegenheid worden gesteld om de uitvoering van de dienstverlening te verbeteren. 2Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk uiterlijk binnen acht dagen na het ontstaan van de klacht aan Medivice kenbaar te worden gemaakt. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Medivice. Nadat de klacht kenbaar is gemaakt, is Medivice verplicht binnen 14 werkdagen schriftelijk of per email op deze klacht te reageren. Medivice streeft naar afhandeling van de klacht binnen 8 weken nadat de klacht kenbaar is gemaakt 3 Indien de opdrachtgever het factuurbedrag betwist, dient hij zijn bezwaren binnen acht dagen na declaratiedatum mee te delen aan Medivice op straffe van verval van het recht van reclame. 4 Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. 5 Bij het niet naar tevredenheid afhandelen van een klacht kan de cliënt in beroep gaan bij de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR, info@reanimatieraad.nl), NIBHV, NIKTA. Het oordeel van de beroepscommissie is bindend voor de klant en voor Medivice. De klacht dient binnen 8 weken naar tevredenheid te zijn afgehandeld. Bij vertraging wordt de klant hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. 6 Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op. 7 Medivice registreert alle klachten en de correspondentie met betrekking tot de afhandeling van deze met een bewaartermijn van 5 jaar. 8 Klachten zullen door Medivice vertrouwelijk worden behandeld.

Aansprakelijkheid 1 Voor alle directe schade aan opdrachtgever of derden toegebracht door een zelfstandige via Medivice bij opdrachtgever werkzaam is, is Medivice niet aansprakelijk. 2 Medivice aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade tenzij er sprake is van grove nalatigheid bij het uitvoeren van de geleverde en/of verleende diensten. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het beloop van het in verband met die geleverde en verleende diensten gefactureerde bedrag terwijl de aansprakelijkheid in ieder geval is beperkt tot het bedrag dat in het kader van een aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. 3 Medivice is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van zaken van opdrachtgever tenzij deze zaaksbeschadiging is ontstaan door grove schuld van Medivice. 4 Indien door een medewerker schade aan eigendommen van de cliënt wordt toegebracht in de uitoefening van het beroep, is de Medivice slechts vergoeding verschuldigd tot ten hoogste het bedrag waarvoor zij in dat soort gevallen verzekerd is. 5Schadegevallen beneden €250,- worden gerekend tot normaal huishoudelijk risico en worden niet vergoed, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet, grove schuld of nalatigheid van de medewerker. 6 Melding van schadegevallen dient schriftelijk, binnen acht dagen na vaststelling, aan Medivice plaats te vinden. 7 De omvang van de schade en de eventuele aansprakelijkheid laten wij zonodig door onze verzekeringsmaatschappij vaststellen. 8 Medivice is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Medivice weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Medivice kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan. 9 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Medivice slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Medivice voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 10 Opdrachtgever vrijwaart Medivice voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is Het ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Medivice. 11 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Medivice mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. 12 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Medivice. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Medivice als gevolg daarvan lijdt.

Toepasselijkheid: 1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgevers en Medivice is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen, voor zover zij tot de competentie van een rechtbank behoren, worden beoordeeld door het kantongerecht te Alkmaar. 2 Eventuele afwijkingen op deze algemene leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk door Medivice zijn aanvaard. 3 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Daarnaast zullen Medivice en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 4 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Medivice niet bindend en niet van toepassing. 5 Medivice behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 6 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. Kenbaarheidsbeginsel De copyright en eigendomsrecht van alle aangeboden literatuur en studiematerialen ligt bij de stichting Medivice, tenzij dit materiaal door Medivice is verkregen via derden (zoals het cursusmateriaal van de NRR). Niets van dit studiemateriaal mag verveelvoudigd worden, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige manier, zonder voorafgaande toestemming van Medivice Disclaimer Het studiemateriaal is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld noch Medivice noch de Nederlandse Reanimatie Raad noch de NIKTA, NIBHV kan aansprakelijkheid aanvaarden indien blijkt dat deze informatie onjuistheden bevat of wanneer eventuele schade voortvloeit uit onvolledig of onjuist opgenomen informatie. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Alkmaar.

Laatste wijziging: 27-10-2014

NVB
NIKTA
Reanimatieraad
NVAM
ERC
Klanten aan het woord

"Opleidingen en meer"

- Medivice

© 2024 Medivice

Design & Ontwikkeling: De Web Specialist
Hosting: Hostingindustries